Điều khoản dịch vụ(Điều khoản)

Cập nhật lần cuối: ngày 27 tháng 8 năm 2019

Vui lòng đọc kỹ các Điều khoản dịch vụ (“Điều khoản”, “Điều khoản dịch vụ”) trước khi sử dụng trang web https://sangtaoexpress.com.vn (“Dịch vụ”) được điều hành bởi SangTao Express (“chúng tôi”, “chúng tôi”, hoặc “của chúng tôi”).

Việc bạn truy cập và sử dụng Dịch vụ tùy thuộc vào sự chấp nhận và tuân thủ các Điều khoản này. Các Điều khoản này áp dụng cho tất cả khách truy cập, người dùng và những người khác truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ.

Bằng cách truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ, bạn đồng ý bị ràng buộc bởi các Điều khoản này. Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ phần nào trong các điều khoản thì bạn không thể truy cập Dịch vụ. Thỏa thuận Điều khoản dịch vụ cho SangTao Express.

Tài khoản của bạn khi sử dụng dịch vụ chuyển phát nhanh với chúng tôi :
Khi bạn tạo một tài khoản với chúng tôi, bạn phải cung cấp cho chúng tôi thông tin chính xác, đầy đủ và hiện tại mọi lúc. Việc không làm như vậy sẽ cấu thành vi phạm Điều khoản, điều này có thể dẫn đến việc chấm dứt ngay lập tức tài khoản của bạn trên Dịch vụ của chúng tôi.

Bạn có trách nhiệm bảo vệ mật khẩu mà bạn sử dụng để truy cập Dịch vụ và cho mọi hoạt động hoặc hành động dưới mật khẩu của bạn, cho dù mật khẩu của bạn thuộc Dịch vụ của chúng tôi hay dịch vụ của bên thứ ba.

Bạn đồng ý không tiết lộ mật khẩu của mình cho bất kỳ bên thứ ba nào. Bạn phải thông báo cho chúng tôi ngay lập tức khi nhận thấy bất kỳ vi phạm bảo mật hoặc sử dụng trái phép tài khoản của bạn.

Liên kết đến các trang web khác
Dịch vụ của chúng tôi có thể chứa các liên kết đến các trang web hoặc dịch vụ của bên thứ ba không thuộc sở hữu hoặc kiểm soát của SangTao Express.

SangTao Express không kiểm soát và không chịu trách nhiệm về nội dung, chính sách bảo mật hoặc thông lệ của bất kỳ trang web hoặc dịch vụ bên thứ ba nào. Bạn cũng thừa nhận và đồng ý rằng SangTao Express sẽ không chịu trách nhiệm hoặc chịu trách nhiệm trực tiếp hoặc gián tiếp đối với mọi thiệt hại hoặc mất mát gây ra hoặc bị cáo buộc là do hoặc liên quan đến việc sử dụng hoặc phụ thuộc vào bất kỳ nội dung, hàng hóa hoặc dịch vụ nào có sẵn trên hoặc thông qua bất kỳ trang web hoặc dịch vụ như vậy.

Luật chi phối
Các Điều khoản này sẽ được điều chỉnh và hiểu theo luật pháp của Việt Nam, mà không liên quan đến xung đột của các quy định pháp luật.

Việc chúng tôi không thực thi bất kỳ quyền hoặc quy định nào trong các Điều khoản này sẽ không được coi là từ bỏ các quyền đó. Nếu bất kỳ điều khoản nào của các Điều khoản này được coi là không hợp lệ hoặc không thể thi hành bởi một tòa án, các điều khoản còn lại của các Điều khoản này sẽ vẫn có hiệu lực. Các Điều khoản này cấu thành toàn bộ thỏa thuận giữa chúng tôi về Dịch vụ của chúng tôi và thay thế và thay thế mọi thỏa thuận trước đây mà chúng tôi có thể có giữa chúng tôi về Dịch vụ.

Thay đổi
Chúng tôi bảo lưu quyền, theo quyết định riêng của chúng tôi, để sửa đổi hoặc thay thế các Điều khoản này bất cứ lúc nào. Nếu bản sửa đổi là tài liệu, chúng tôi sẽ cố gắng cung cấp thông báo ít nhất 60 ngày trước khi bất kỳ điều khoản mới nào có hiệu lực. Những gì cấu thành một sự thay đổi vật chất sẽ được xác định theo quyết định riêng của chúng tôi.

Bằng cách tiếp tục truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ của chúng tôi sau khi những sửa đổi đó có hiệu lực, bạn đồng ý bị ràng buộc bởi các điều khoản sửa đổi. Nếu bạn không đồng ý với các điều khoản mới, vui lòng ngừng sử dụng Dịch vụ.

Liên hệ chúng tôi
Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi về các Điều khoản này, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi. Hoặc sử dụng dịch vụ chúng tôi có thắc mắc chúng tôi sẽ giải quyết vấn đề nhanh chóng cho bạn.